∇ nabla – matematika

Matematika – obsah > Státní maturita 2012 > Vyšší úroveň obtížnosti — řešení

Připojte se k facebookové stránce Maturita z matematiky.

 

Vyšší úroveň — řešení (Vyřešeno 13 úloh.)

Úloha číslo 1
Zadání
Zadání první úlohy
Řešení

Číslo 527 je třetí mocninou. Aby celý součin byl třetí mocninou, musí být součin k ∙ 3 také třetí mocninou.
Za k tedy dosadíme 32 ∙ 23.
32 → s trojkou z předchozího součinu tak dostaneme 33, tedy třetí mocninu
23 → číslo k má být sudé, proto ho vynásobíme třetí mocninou nejmenšího sudého čísla

k = 32 ∙ 23 = 72

Úloha číslo 2
Zadání
Zadání druhé úlohy
Řešení
Řešení druhé úlohy

Předposlední řádek je jeden ze dvou Viètových vzorců.

Úloha číslo 3
Zadání
Zadání třetí úlohy
Řešení
Řešení třetí úlohy

Na osu vyneseme nulové body a určíme, zda daným intervalům rovnice vyhovuje či nevyhovuje.

Řešení třetí úlohy

Řešením je tedy interval

Řešení třetí úlohy
Úloha číslo 4
Zadání
Zadání čtvrté úlohy
Řešení

Aby výraz dával smysl, musí splňovat následující podmínky:

Řešení čtvrté úlohy

„Sjednocením“ těchto podmínek pak dostáváme podmínku

Řešení čtvrté úlohy

Řešení s ohledem na uvedenou podmínku je následující.

Řešení čtvrté úlohy
Úloha číslo 5
Zadání
Zadání páté úlohy
Řešení
Řešení páté úlohy

Protože

Řešení páté úlohy

Jelikož platí

Řešení páté úlohy

Můžeme tedy psát

Řešení páté úlohy
Úloha číslo 6
Zadání
Zadání šesté úlohy
Řešení
Řešení šesté úlohy
Úloha číslo 7
Zadání
Zadání sedmé úlohy
Řešení

Zvolíme si nějaký bod A, který leží na přímce q. Téměř na první pohled je vidět,
že takovým bodem je třeba A [0; 4]. Dosadíme-li do přímky q za x nulu a za y čtyřku, dostaneme jistě 0.
Pro vzdálenost bodu od přímky pak platí:

Řešení sedmé úlohy
Úloha číslo 8
Zadání
Zadání osmé úlohy
Řešení

Bod dotyku musí ležet na přímce procházející body S, L. Vyjádříme si tedy rovnici přímky procházející body S, L.

Řešení osmé úlohy

Průsečíky této přímky s osami x a y:

Řešení osmé úlohy

Všechny možné poloměry vypočítámě pomocí vzdálenosti dvou bodů a vybereme ten nejmenší.

Řešení osmé úlohy

Nejmenším poloměřem je poloměr |SP2| = 2√2. Rovnice kružnice je:

Řešení osmé úlohy
Úloha číslo 9, 10
Zadání
Zadání deváté a desáté úlohy
Zadání deváté úlohy
Řešení

Délka jedné hrany osmistěnu je rovna polovině délky úhlopříčky stěny krychle.
Lomená čára ABCDEF se skládá z pěti hran osmistěnu, tedy:

Řešení deváté úlohy
Zadání
Zadání desáté úlohy
Řešení
Řešení desáté úlohy
Úloha číslo 11
Zadání
Zadání jedenácté úlohy
Řešení
Řešení jedenácté úlohy
Úloha číslo 12
Zadání
Zadání dvanácté úlohy
Zadání dvanácté úlohy
Řešení

12.1
Řešením je větší část (na obrázku čárkované) kružnice mezi body A, B. Body A, B do řešení nepatří.

Řešení dvanácté úlohy

12.2
Nejdelší to je přes střed. Bod X0 bude tedy ležet na koci průměru kružnice (viz obrázek).


12.3
Podle sinové věty platí:

Řešení dvanácté úlohy
Řešení dvanácté úlohy
Úloha číslo 13
Zadání
Zadání třinácté úlohy
Řešení

13.1

Řešení třinácté úlohy

Správná odpověď je A.


13.2

Řešení třinácté úlohy

Správná odpověď je E.


13.3

Řešení třinácté úlohy

Správná odpověď je B.

Úloha číslo 14
Zadání
Zadání čtrnácté úlohy
Řešení
Řešení čtrnácté úlohy
Úloha číslo 15
Zadání
Zadání patnácté úlohy
Zadání patnácté úlohy
Řešení
Řešení patnácté úlohy
Úloha číslo 16
Zadání
Zadání šestnácté úlohy
Řešení
Řešení šestnácté úlohy
Úloha číslo 17
Zadání
Zadání sedmnácté úlohy
Řešení
Řešení sedmnácté úlohy
Úloha číslo 18
Zadání
Zadání osmnácté úlohy
Řešení
Řešení osmnácté úlohy
Úloha číslo 19
Zadání
Zadání devatenácté úlohy
Zadání devatenácté úlohy
Zadání devatenácté úlohy
Zadání devatenácté úlohy
Řešení
Řešení devatenácté úlohy
Úloha číslo 20
Zadání
Zadání dvacáté úlohy
Řešení
Řešení dvacáté úlohy
Úloha číslo 21
Zadání
Zadání dvacáté první úlohy
Řešení
Řešení dvacáté první úlohy
Úloha číslo 22
Zadání
Zadání dvacáté druhé úlohy
Řešení
Řešení dvacáté druhé úlohy

Správná odpověď je C.

Úloha číslo 23
Zadání
Zadání dvacáté třetí úlohy
Řešení
Řešení dvacáté třetí úlohy

Zadání: © Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012

Vytisknout stránku »
 
FB
Twitter
TOPlist